OUP

Opšti uslovi poslovanja

firme Schachermayer d.o.o.

Autoput za Novi Sad 194 d, 11080 Zemun, Srbija,
verzija Maj 2018

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Opšti uslovi poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uslove poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uslove za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u nameri da se obezbedi primena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2. Opšti uslovi poslovanja čine sastavni deo svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.

1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opšte uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).

1.4. Ukoliko se pojedni uslovi u Ugovoru o uslovima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Opštih uslova poslovanja, važeći je Ugovor o uslovima i načinu prodaje.

1.5. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uslovi se primenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.6. Opšti uslovi poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.

1.7. Opšti uslovi poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene cene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke dokumentacije o proizvodima ili rešenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.

2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.

2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbine Kupca (fax, mail, narudžbenica, webshop).

2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbine, važi potvrđena ponuda.

3. PRODAJA ROBE

3.1. Prodaja robe se vrši u sedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.

3.2. U uslovima "prodaje pouzećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uslovi iz Opštih uslova poslovanja.

3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi preuzimanje robe.
Pravilna i potpuna potvrda prijema robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu i pečat firme ako je pravno lice.

4. PREUZIMANJE ILI SPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obaveštenje da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2. Kupac je dužan u trenutku preuzimanja robe istu da pregleda. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na otpremnici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih spoljnjih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.

4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavestiti Prodavca najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.

4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uslovi.

4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7. U slučaju prihvaćene reklamacije o nedostatku/oštećenju robe, prodavac se obavezuje na zahtev i po izboru Kupca:
- zameniti robu sa nedostatkom/oštećenjem istovetnom ispravnom robom,
- vratiti naplaćeni iznos u visini cene koštanja robe sa nedostatkom/oštećenjem, ili
- ukloniti nedostatak o svom trošku.

5. PODELJENE ISPORUKE

5.1. Prodavcu su dopuštene podeljene odnosno delimične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.

5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih delova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

6. ROKOVI ISPORUKE

6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu:
- u roku od 3 radna dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Beogradu,
- u roku od 14 radnih dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija)
u slučaju da se naručena roba ne nalazi ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručene količine robe prelaze količine koje se nalaze na skladištu, važe rokovi isporuke od proizvođača ( od 4 do 16 nedelja od dana narudžbine ).

6.2. Rok isporuke robe počinje da teče od dana prijema pismene potvrde ili narudžbine od strane Kupca.

6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrednost jedne isporuke veća od 15.000 RSD bez poreza, a ako je vrednost jedne isporuke manja od navedenog iznosa, Prodavac će zaračunati transportne troškove, koji će biti istaknuti na računu.

7. VIŠA SILA

7.1. Za vreme trajanja više sile obaveze obe ugovorne strane miruju. Viša sila predstavlja nepredviđen ili neminovan događaj vanredne prirode do kojeg je došlo nakon sklapanja i stupanja ovog ugovora na snagu (zemljotresi, rat, poplave, požari, vanredna stanja...).

7.2. Višom silom smatra se (i) bilo koja okolnost koju Poslovni partner ili njen zastupnik ili ugovarač ne mogu razumno nadgledati, ili/i bilo koji zahtev za postupanjem u skladu sa bilo kojim zakonom, propisom ili odredbom ili bilo kojom odredbom, zahtevom ili molbom bilo kog međunarodnog ili nacionalnog organa, lučke vlasti, lokalnog ili drugog organa ili agencije ili bilo kog organa ili osobe, koja tvrdi da je ili da deluje za takav organ ili agenciju ili bilo koju korporaciju koja je direktno ili indirektno pod nadzorom bilo kog gore pomenutog organa.

7.3.Ni Schachermayer d.o.o., ni bilo koja druga članica grupe Schachermayer G.m.b.H., nije odgovorna za bilo koje neispunjavanje svojih obveza iz Ugovora, ako bi ispunjenje odložila, kočila, ometala, ograničila ili sprečila u slučajevima navedenih u članu 7.1. i 7.2.

7.4. Ugovorna strana, koja ne može da izvršava svoje obaveze usled više sile, dužna je da drugu ugovornu stranu obaveštava o vrsti više sile u primerenom vremenu, kao i o eventualnim posledicama za izvršavanje ugovora. Ako obaveštenje nije poslato, mora se podmiriti šteta koja proizlazi iz toga.

7.5. Ovaj ugovor može da raskine ugovorna strana koja više ne bi imala interesa zbog dugotrajne više sile, pod uslovom da viša sila traje duže od 90 dana.

8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

8.1. Za robu koju isporuči Prodavac, a podleže garanciji, važe garantni uslovi koji su priloženi uz svaki pojedinačni artikal.

8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodate robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahteva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a sa predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4. Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka i ne garantuje potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda . Slike, opisi i dimenzije artikala u katalozima, lecima i drugim javnim štampanim i elektronskim izdanjima, mogu odstupati od istih u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija.

8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje artikla koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6. Ako je kupac dobio uzorak artikla, tada kvalitet isporučenog artikla, treba da odgovara uzorku.

8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosleđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

9. POVRAT ROBE

9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Srbiji, moguće je izvršiti isključivo uz prateći dokument Kupca sa svim elementima u skladu sa Zakonom o PDV-u.

9.2. Ukoliko Kupac ne dostavi dokumenat uz robu koju vraća Prodavac će sprovesti u skladu sa Članom 43 Zakona o PDV-u obračun u ime Kupca i smatra se da je Kupac saglasan da Prodavac sprovede ovaj obračun. Roba će biti preuzeta isključivo uz potpisan i overen document iz tačke 9.2.

9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako pregledom utvrdi da su artikli kompletni (sadrže sve delove) i u ispravnom stanju.

9.4. Artikle izrađene po zahtevu kupca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli, označeni na računima sa “ * ”) koji se poručuju direktno od proizvođača nije moguće vratiti.

10. CENE

10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cena.

10.2. Cene su u dinarima (RSD) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cene bez uračunatog PDV-a.

10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uslove prodaje.

10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavestiti kupca o nastalim promenama cena.

11. USLOVI PLAĆANJA

11.1. Plaćanje robe se vrši isljučivo u dinarima (RSD), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.

11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uslovima "plaćanje pouzećem".

11.3. Kod uslova prodaje "plaćanje pouzećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.

11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, kreditnom karticom ili čekovima građana.

11.5. Za Kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao Kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski.

11.6. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Kada je Kupac fizičko lice nije obavezno sastavljanje ugovora kao kod Pravnih lica. Ukoliko između navedenih Poslovnih saradnika nije potpisan ugovor, do momenta potpisivanja ugovora Svaki izdati račun ima važnost ugovora.

11.7. Sa kupcima kod kojih je verovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uslovima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uslovi prodaje / saradnje. Rok za plaćanje počinje da teče sa danom izdavanja računa.

11.8. Kupac pri kašnjenju u plaćanju dužan je da nadoknadi Prodavcu sve troškove nastale istim, kao i pripadajuću zakonsku zateznu kamatu u skladu sa propisima.
U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

12. ODOBRENJA

12.1. Za umanjenje vrednosti računa zbog uplate sa casa scontom, dodatnog rabata ili zbog oštećenja robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje.

12.2. Svaki kupac je dužan po prijemu odobrenja, da jedan primerak potpiše, overi i vrati zbog ispravke PDV-a.

13. UGOVORI

13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sledeću dokumentaciju:
- Izvod iz sudskog registra ili Rešenje o osnivanju sa svim izmenama i dopunama
- Uverenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)

13.2. Svako obaveštenje koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj biće poslate E-mailom, u pisanoj formi ili Fax-om i isto tako potvrđene.

13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promeni adresu sedišta ili isporuke, dužna je da o tome obavesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promene adrese. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na poslednju poznatu adresu Ugovorne strane, i Prodavac neće snositi dodatne troškove isporuke na novu adresu.

13.4. Prodavac će odobriti kupcu kontrolni kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Ugovorne strane dogovaraju se oko visine kontrolnog kreditnog limita. Kontrolni kreditni limit određuje se na osnovu ocene kreditne sposobnosti, koju izvodi Schachemayer d.o.o., na osnovu finansijske ocene Kupca i osiguranja potraživanja. Kontrolni kreditni limit je samo smernica za obe ugovorne strane za iznos koji određuje Schachermayer d.o.o., koji takođe ima pravo blokirati/zaustaviti dalju isporuku robe u slučaju ako Kupac prekorači kontrolni kreditni limit i u slučaju ako ne plaća račune u valuti. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

13.5. Ukoliko vrednost porudžbine robe po ponudi prelazi iznos limita, kupac je dužan pre potvrde porudžbine da uplati iznos za koji se isti prekoračuje.

13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontuinirano obaveštavati i to:
- pismenim obaveštenjem
- pismenom opomenom
- pismenom opomenom pred tužbu I
- pismenom opomenom pred tužbu II
- pismenom opomenom pred preduzimanje pravnog postupka

13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uslovima i načinu prodaje ima snagu završne isprave putem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći sprovesti u izvršnom postupku.

14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA OBAVEZA

14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem.

14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
- zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem,
- odrediti naknadni rok za ispunjenje nastale obaveze ili
- raskinuti ugovor.

14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili pre isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.

14.5. Raskid ugovora ne može se zahtevati ako je strana koja se poziva na promenjene okolnosti bila dužna u vreme sklapanja ugovora da uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći ili savladati.

14.6. Strana koja zahteva raskid ugovora ne može se pozivati na promenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njene obaveze.

14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmene.

14.8. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog više sile za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

15.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima poslovanja regulišu se ugovorom stranaka i zakonom koji reguliše predmetna pitanja.

15.2. Opšti uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u elektronskoj i pisanoj formi od strane Prodavca.

15.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primene, pravdanja, trajanja, punovažnosti ili posledica Opštih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rešiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

15.4. Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

16. PRIVATNOST PODATAKA + NEWSLETTER

16.1. Štitimo podatke naših klijenata veoma ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti podataka pogledajte našu politiku privatnosti, dostupnu na www.schachermayer.rs/zastitapodataka.

16.2. Za dobijanje našeg newslettera - ako po sredi nije poslovni odnos – saglasnost je neophodna, koja se może dati klikom na odgovarajuće polje za potvrdu. Ova saglasnost może se u svako doba poništiti u pisanoj formi putem e-maila, faksa, onlajn obrasca ili pismenim kontaktnim informacijama navedenim u zaglavlju Uslova i odredbi.


Beograd, 23.5.2018.